Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Kontaktni podatki upravljalca:

Vrtec Murska Sobota

Talanyijeva ulica 6, 9000 Murska  Sobota

Zakoniti zastopnik: Borut ANŽELJ, dipl. vzg. pred. otrok

Telefon: 02/530 12 34

e-mail: info@vrtec-ms.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Primož OBREHT, univ. dipl. prav.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: 059 340 910

e-mail: info@czpp.si

 

 

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje vrtec, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

 

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

 

Vrtec Murska Sobota obdeluje osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima vrtec za to pridobljeno ustrezno soglasje.

 

Osebne podatke otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev otrok.

 

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

 

Osebne podatke članov organov vrtca (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

 

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov vrtca. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti vrtca, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

 

Zakonski pravni temelji vrtca za obdelavo osebnih podatkov:

 

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22, v nadaljevanju: ZVOP-2)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI)
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1)
  • Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVrt)
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04)
  • ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki vrtcu nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti

 

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov vrtca, ali po elektronski pošti: info@vrtec-ms.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je vrtec izvajal pred prejetim preklicem.

 

V kolikor posameznik meni, da vrtec obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

 

Vrtec osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v najkrajšem možnem časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

 

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo vrtec osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo vrtec osebne podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti vrtca.

 

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

 

Murska Sobota, 18. 01. 2023                                                                      Vrtec Murska Sobota

                                                                                                                    Borut ANŽELJ, ravnatelj

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.