Katalog inf. javnega značaja

Osnovni podatki 

Naziv zavoda: Vrtec Murska Sobota
Naslov: Talanyijeva ulica 6, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/530 12 34
E-pošta: info@vrtec-ms.si
Spletna stran: www.vrtec-ms.si
Identifikacijska št. za DDV: SI 97605794
Matična številka: 5051304000
Transakcijski račun: 01280-6030639808
Ravnatelj: Borut ANŽELJ, dipl. vzg. pred. otrok
Datum prve objave kataloga: 20.01.2005
Datum zadnje spremembe: 01.01.2019
Dostopnost kataloga: www.vrtec-ms.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Murska Sobota je:

PRIMOŽ OBREHT, univ. dipl. prav.,
Center za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Telefonska številka: 059 340 910
Elektronski naslov: primoz@czpp.si

Splošni podatki

Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila Mestna občina Murska Sobota.
Osnova za strokovno delo je javno veljavni vsebinski program Kurikulum za vrtce (1999). www.mzs.si
Ustanovitev: Vrtec Murska Sobota je svoje poslanstvo začel 1. 6. 1945. Takrat je začel delovati en oddelek, v katerem je bilo 36 otrok.

Seznam enot Vrtca Murska Sobota

Vrtec Murska Sobota izvaja predšolski vzgojno-izobraževalni program na desetih lokacijah znotraj občine Murska Sobota. Seznam enot najdete tukaj... 

Organigram


Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Borut ANŽELJ, dipl. vzg. pred. otrok
Telefon: 02/530 12 34
E-pošta: info@vrtec-ms.si

Povezava na državni register predpisov in register evropske unije

Državni predpisi:
 •     Register predpisov Slovenije
 •     Predpisi delovnega področja
 •     Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Seznam predlogov predpisov (preko državnega in lokalnega registra)

Povezava na državni register predpisov: http://www.zakonodaja.gov.si
Povezava na lokalni register predpisov: http://www.murskasobota.si
Povezava na evropski register predpisov: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava na državni register predpisov: http://www.zakonodaja.gov.si

Predpisi lokalnih skupnosti:

Povezava na lokalni register predpisov: http://www.murska-sobota.si

Predpisi EU:

Povezava na evropski register predpisov: http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih javnih storitev

 •     sodni postopek zaradi izterjave dolga pri starših
 •     odločbe o sprejemu otrok v vrtec

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 •     Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2, Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe ZVrt-D, Ur. l. RS, št.25/08)
 •     Evidenca o zaposlenih delavcih
 •     Evidenca o plači zaposlenega delavca
 •     Evidenca o poškodbah pri delu
 •     Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 •     Evidenca vpisanih in vključenih otrok
 •     Evidenca vplačil staršev
 •     Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja:

 •     Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
 •     Drugi splošni akti zavoda

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov: Vrtec ni predlagatelj predpisov

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

 •     Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;
 •     Postopek imenovanja ravnatelja vrtca;
 •     Postopek registracije vrtca in vpisa sprememb v SR;
 •     Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 •     Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 •     Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc.
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen omenjenega zakona.

 •    Osebni obisk na upravi vrtca
 •    Po telefonu
 •    Preko spleta
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 •     Prosta mesta in vpis
 •     Cena vrtca
 •     Programi
 •     Poslovni čas enot

Fizični dostop

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Vrtca Murska Sobota, Talanyijeva ulica 6, Murska Sobota.

Osebni obisk

Po predhodnem dogovoru vsak delovni dan pri ravnatelju vrtca na Talanyijevi ulici 6, v Murski Soboti.

Po telefonu:

 • ravnatelj Borut ANŽELJ: 02/530 12 34  
 • socialna delavka Mihela STOLNIK KETIŠ: 02/530 12 36 (vpis / izpis)
 • računovodstvo 02/530 12 37
 • psihologinja Mateja KOLMANKO: 02/530 12 25

 

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.