Organi vrtca

Svet zavoda

Pristojnosti sveta - 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Poslovnik o delu Sveta Vrtca Murska Sobota.

Svet javnega zavoda ali šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oz. šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi z določeno problematiko. Opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

V svetu zavoda so:        

 • 5 predstavnikov zaposlenih
 • 3 predstavniki ustanovitelja
 • 3 predstavniki staršev.

Ravnatelj  

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ. Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti pomočnico ravnatelja.

Kolegij

Sestavljen je iz dveh članov, in sicer ravnatelja in pomočnice ravnatelja. Sestajal se bo glede na problematiko predvidoma ob četrtkih. Na razširjenih srečanjih se priključita svetovalni delavki (socialna delavka in psihologinja), vabljen bo tudi vodja ZHR in organizator prehrane, odvisno od obravnavane problematike.
Vsak drugi ponedeljek bo razširjeni kolegij sestavljen iz članov kolegija in vodij enot ter po potrebi tudi tehničnih služb.

Svet staršev Vrtca Murska Sobota

Sestavljajo ga predstavniki staršev oddelkov, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku - 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v javnem zavodu ali šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predstavniki sveta staršev izmed sebe izvolijo predsednika.

Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.