Projekti

EKO VRTEC

 

 

V projekt EKO so vključene vse enote vrtca in oddelki. Skozi celotno šolsko leto se bodo uresničevali cilji v sodelovanju s starši z namenom privzgojiti skrbi za okolje ter odgovornega odnosa do družbe in narave. 

 

Predstavitveni film z naslovom SONCE, VODA, ZRAK DAJEJO ŽIVLJENJU NA ZEMLJI SVOJ PEČAT si lahko pogledate na povezavi: https://youtu.be/aLWYd2CRVgY

 

VARNO S SONCEM

 

Program Varno s soncem je nastal, kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot, odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Projekt otrokom in staršem pomaga pri osveščanju varnega gibanja na soncu.

V projektu sodelujejo oddelki, ki ga imajo načrtovanega v okviru LDN oddelka.

 

MALI SONČEK

V projekt Mali sonček so vključeni vsi oddelki vrtca z otroki starimi 2-6 let. Skozi celo šolsko leto si želimo, v sodelovanju z družinami, s programom uresničiti  cilje s področja gibanja v povezavi z naravo in družbo z namenom pridobivanja gibalnih spretnosti in športnih znanj.

 

 

365 dni  TELOVADIMO VSI

Projekt spodbuja vsakodnevne gibalne  odmore, gibalne minutke in jutranjo telovadbo. Projekt je preprost, dopadljiv, popolnoma izvedljiv v vseh oddelkih, saj zanj niso potrebna kakšna dodatna znanja niti večji prostori ali kader.

 

 

 

 

MLADI ŠPORTNIK

             

 

V programu Mladi športnik sodelujejo otroci iz razvojnih oddelkov.

Otroci se na športni prireditvi med seboj družijo in se pomerijo v različnih vadbah, kjer preizkusijo svoje gibalne spretnosti.

 

CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice vsak mesec z otroki obravnavata zanimivo, premišljeno izbrano temo.

Predstavlja se različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselo šolskem dnevu (rešujejo zabavne vprašalnike in pri tem lahko tudi pomagajo drug drugemu). Vsak otrok, ki sodeluje pri preverjanju znanja prejme pohvalo. V projekt so lahko vključeni predšolski otroci.

 

OSTRŽKOVA BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. V ta namen razvija različne programe in akcije: zgibanka "Zibelka branja" osvešča starše novorojenčkov, "Predšolska bralna značka" pa razvija družinsko branje. 

 

 

JAZ PA BEREM

Jaz pa berem je projekt v sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, v katerem lahko sodelujejo člani knjižnice od 4. do 10. leta starosti. Traja od  februarja do februarja. Vsak bralec prebere 5 knjig s seznama in nariše v predlogo kratko vsebino. 

 

ZDRAVJE V VRTCU

S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti za oblikovanje okolja, ki predstavlja dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Program želi posredno vplivati tudi na večanje pomena dobrega počutja in zdravja v družbi kot celoti, posebej še v okoljih, kjer sprejemajo odločitve, ki vplivajo tudi na zdravje.

 

 

KORAK K SONČKU

  V projektu gre za sodelovanje z društvom Sonček.  Cilji projekta so: sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost, oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z Invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki, medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije, svetovanje staršem …

 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

   

 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane.

Izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka se lahko obogati z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi, kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne…, pogovor o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedbo natečaja ali kviza, pomoč pri pripravi slovenske jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni program, predstavitev ljudskih plesov, obisk vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti …

 

NEON - Varni brez nasilja

Neon je preventivni program, pripravljen na nacionalni ravni. Osnovni cilj programa je krepitev varovalnih dejavnikov pri otrocih. Otroci se v delavnicah učijo samozaščitnega ravnanja. Obravnavamo 3 osnovne pravice otrok: bit varni, močni in svobodni. Aktivnosti so starosti primerno naravnane, da lahko otroci aktivno sodelujejo v delavnicah.

Program v tandemu izvajajo strokovne delavke, ki so se udeležile izobraževanja in so se usposobile za izvajanje. Program se izvaja v oddelkih z otroki, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom  v šolo. V oddelku, kjer se program izvaja, se izvedejo 4 delavnice za otroke (izvedejo izvajalke na ravni vrtca v skladu z dogovorom s strokovnima delavkama oddelka).

 

PASAVČEK

V okviru projekta se bodo v nekaterih oddelkih izvajale preventivne aktivnosti za večjo varnost otrok v prometu.

V okviru oddelka ali enote lahko strokovni delavci vključijo in  razširijo dejavnosti projekta tudi v   vzgojni program z namenom osveščanja otrok in družin o varnosti v prometu. V ta namen lahko skupaj z otroki oblikujejo vizijo varne mobilnosti vrtca, spodbujajo izvajanje dejavnosti na vozilih (poganjalčku, kolesu, triciklu, skiroju…), dejavnosti na temo prometa,  sodelujejo na natečajih na temo projekta, povabijo družine, da skupaj kolesarijo/hodijo/rolajo po varnih poteh, sodelujejo pri predstavitvi Pasavčka, spodbujajo igre vlog in učne stimulacije v prometu, razvijajo kritična mišljenja otrok s  postavljanjem vprašanj in analiziranjem realnih prometnih dogodkov …  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST - BELI ZAJČEK - NOVO!

S projektom si želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih družin ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici zavodov, zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbujanju gibanja otrok in krepitvi njihovega zdravja.

Poleg sodelovanja v igri Beli zajček, ki spodbuja otroke, da v vrtec prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom), vse spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v vrtec, sodelovanje z občinami pri urejanju okoliša vrtca za večjo varnost otrok, ipd.). V projektu sodelujejo oddelki, ki imajo načrtovan program Belega zajčka v LDN oddelka.

 

TURIZEM in VRTEC 

Turizem in vrtec je vseslovensko gibanje, kjer z igro otroci osvajajo prve turistične korake in odkrivajo znamenitosti svojega kraja.

Letošnja rdeča nit projekta je OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom! V projektu bo sodelovala enota Romano.

 

KNJIŽNICA IGRAČ

Knjižnica igrač se iz Pušče, s šolskim letom 2023/24, seli v HIŠO SADEŽEV DRUŽBE MURSKA SOBOTA (Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota).

Namen knjižnice igrač, je družinam z mlajšimi otroki (vrtec in 1. triada) v Pomurju nuditi prostor, kjer se lahko skupaj igrajo in navezujejo stik z drugimi družinami, pri čemer smo osredotočeni tudi na povezovanje večinskega in manjšinskega prebivalstva. Poleg kvalitetnih igrač, ki si jih včlanjene družine brezplačno izposojajo, dodatno vrednost knjižnici igrač dajo ustvarjalne, kulturne in umetniške delavnice, ki jih pripravljajo partnerji v projektu. Projekt se izvaja v sodelovanju s PI Ljubljana.

Vsako torek, med 16.00 in 18.00, bodo v knjižnici igrač na voljo igre in igrače, ki so namenjene otrokom do desetega leta starosti, a so hkrati primerne za večgeneracijsko druženje. Otrokom, staršem in starim staršem želimo namreč ponuditi možnost, da se pridejo poigrat, hkrati pa tistim družinam, ki se bodo brezplačno včlanile v knjižnico, omogočiti, da si bodo lahko igrače, ki jim bodo všeč, izposodile tudi na dom. Namen projekta je spodbuditi družine k aktivnemu preživljanju skupnega družinskega časa ter druženju romskih (oziroma drugih manjšinskih) in ne romskih družin.

V knjižnici igrač pa ne bo na voljo zgolj igra in izposoja igrač, temveč bomo družine občasno povabili, da se udeležijo tudi zanimivih delavnic, ki jih bodo pripravljali strokovni delavci Vrtca Murska Sobota in predstavniki lokalne skupnosti. Omenjene delavnice bodo namenjene različnim generacijam: otrokom, staršem in starim staršem, obiskovalci pa bodo na ta način imeli priložnost kakovostnega druženja, ustvarjanja, spoznavanja novih ljudi, obenem pa bodo lahko pobližje spoznali ustanove, ki bodo delavnice organizirale.

 

RAZVOJNI PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI:

  • DIGITRAJNI UČITELJ

Vizija projekta je vzpostaviti mednarodno priznan sistem profesionalnega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki postavlja v središče učečo se osebo, ga/jo uspešno pripravlja na izzive prihodnosti ter vzgaja v samostojno in odgovorno osebo-do družbe in do okolja. Projekt bo trajal od leta 2023 do leta 2026. Vrtec se bo trudil zagotoviti udeležbo izobraževanj 60 % strokovnih in vodstvenih delavcev.

  • MREŽENJE VRTCEV IN ŠOL NA PODROČJU UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO

Namen posebne naloge je mreženje vrtcev in šol na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo. Vzgojno-izobraževalni zavodi ob izhodiščih zbirke Kakovost v vrtcih in šolah krepijo proces samoevalvacije s poudarkom na načrtovanju, spremljanju in vrednotenju posameznih področij, standardov in kazalnikov kakovosti v vrtcih in šolah, na uporabi podatkov ter na iskanju dokazov za doseganje izbranih ciljev. V okviru naloge se izvajajo tudi regijska mreženja v manjših skupinah, šolam in vrtcem pa je zagotovljena individualna podpora pri uresničevanju procesa samoevalvacije.

 

MEDNARODNA POVEZOVANJA:

  • UMETNOST NE POZNA MEJA – povezovanje z umetniškimi dejavnostmi z vrtcem v Salzburgu,
  • SODELOVANJE Z VRTCEM IZ OPATIJE,
  • SODELOVANJE Z VRTCI IZ PORABJA,
  • SODELOVANJE Z VRTCI IZ BANJA LUKE.

 

 

 

 

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.